ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... പട്ടിക വ൪ഗ്ഗ വിദ്യാരത്ഥികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള സവിശേഷ കായിക പഠന ക്യാ൩് (UP Section) കാസര്‍ഗോഡ് ഡയറ്റി൯െ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ Hosdurg, Chittarikkal, Kasargod, Kumbala, Manjeshwar ഉപജില്ലയിലെ വിവിധകേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് 30-09-2017 മുതല്‍ 03-10-2017 വരെ നടക്കും........

ഓഫീസ് ബ്ലോഗുകള്‍

  • താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളുടെ ബ്ലോഗുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. 
  •  പ്രസ്തുത ബ്ലോഗുകളിലെ "സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ്" ലിങ്ക് ക്ലിക്കു ചെയ്താല്‍ ഓരോ സ്കൂളിന്റെയും ബ്ലോഗിലേക്കുള്ള ലിങ്കും ലഭ്യമാകും. 
DDE Kasaragod 

DIET Kasaragod

RMSA Kasaragod

SSA Kasaragod

IT@school Kasaragod

DEO Kanhangad

DEO Kasaragod

AEO Chervathur

AEO Bekal

AEO Hosdurg

AEO Chittarikal

AEO Kasaragod

AEO Kumbla 

AEO Manjeshwar

BRC Chervathur 

BRC Bekal 

BRC Hosdurg 

BRC Chittarikal

BRC Kasaragod 

BRC Kumbla

BRC Manjeshwar
No comments:

Post a Comment